Sosyal Pazarlama Kapsamında Konaklama İşletmelerinin Uyguladığı Çevre Duyarlı Uygulamalar: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şafak Topçu
Ahu Yazıcı Ayyıldız

Özet

Çağımızın en önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği, ulusal bir sorun olmaktan ziyade küresel bir sorun haline gelmiştir. Artık günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin korunmasına ilişkin önlemler alınması gerektiği konusunda fikir birliği oluşmuştur. Bu konuda toplumsal duyarlılık gittikçe artmaktadır. En çok enerji tüketen sektörlerinden biri olan turizm sektöründe de çevresel konulara önem verilmesi gerekmektedir. Turizm ve çevre birbiriyle yakından ilişkisi olan kavramlardır. Turizmin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu yüzden işletmelerin çoğu çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırarak çevreyi korumaya yönelik çalışmalar başlatmışlardır. Bu işletmelerin başında konaklama işletmeleri gelmektedir. Konaklama işletmeleri kullandığı kaynaklar neticesinde en çok tüketim yapan işletmelerdendir. Bu doğrultuda, çalışmada sosyal pazarlama kapsamında Kuşadası’nda bulunan 5 yıldızlı otellerin uyguladığı çevreye duyarlı uygulamalar araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, otel işletmelerinin çevre duyarlılığına sahip olup olmadıklarını, çevre konusunda uyguladıkları uygulamaları ve beklentilerini öğrenmektir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, toplam 10 otel yöneticisiyle görüşme yapılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi için nitel araştırma analiz tekniklerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre otellerde çevreye duyarlı uygulamalar yürütülmekte ve çevre bilincinin önemine yönelik eğitimler gerçekleşmektedir. Otel yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, çevreye duyarlı uygulama yapan otel sayısının artması için devletin ve yerel yönetimlerin desteğinin artması gerekmektedir. * III. Uluslararası EUREFE Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş ve özet olarak bildiri kitabında basılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Topçu, Şafak, & Yazıcı Ayyıldız, A. (2021). Sosyal Pazarlama Kapsamında Konaklama İşletmelerinin Uyguladığı Çevre Duyarlı Uygulamalar: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 595–605. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/195
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri