Duyusal Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Tatmini ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahu Yazıcı Ayyıldız

Özet

Günümüzde birçok otel işletmesi yeni müşterilere sahip olmak ya da var olan müşterilerinin devamlılığını sağlamak adına farklı pazarlama uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Bunların en önemlilerinden bir tanesi insanların beş duyusuna hitap eden duyusal pazarlama uygulamalarıdır. Oteller duyusal pazarlama yoluyla müşterilerinin tatminlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Tatmin olan bir müşterinin otelin tanıtımını farklı yollarla gerçekleştirmesi olası bir durumdur. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de elektronik ağızdan ağıza iletişim yoludur. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı duyusal pazarlama uygulamalarının müşteri tatmini ve elektronik ağızdan ağıza iletişim üzerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırma nicel bir araştırma olup ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplam 362 katılımcıya anket uygulanmıştır. Çalışmada betimleyici istatistik, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda duyusal pazarlama uygulamalarına ait görsel, tat-koku ile dokunsal boyutların bağımlı değişken olan müşteri tatmini üzerinde, görsel ve tat-koku boyutlarının bağımlı değişken olan elektronik ağızdan ağıza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yazıcı Ayyıldız, A. (2021). Duyusal Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Tatmini ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3931–3948. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/395
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri