Turizm Destinasyonlarında Turistin Temsilcisi Olarak Yerleşik Yabancıların Yerel Halk ile Sosyal Etkileşimleri ve Sosyal Etkileşimde Kalış Süresinin Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gizem Özgürel
Cevdet Avcıkurt

Özet

Çalışmada, turist ile aynı kökenden olan Marmaris’e yerleşmiş Birleşik Krallık kökenli yerleşik yabancılar ile Marmaris yerel halkı arasındaki sosyal ilişkilerin olumlu düzeyde olup olmadığı ya da ne derece olumlu olduğu araştırılmıştır. Yerleşik yabancıların yerel halk ile olan sosyal etkileşimlerinde destinasyondaki kalış süresinin bir etkisi var mı? sorusu cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş, 382 yerleşik yabancıdan gereksinim duyulan veriler toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular; Marmaris’te yerleşik yabancı-yerel halk ilişkisinin olumlu, kaliteli, samimi bir biçimde gerçekleştiğini, yerleşik yabancıların yerel halk ile etkileşimlerini yüksek düzeyde önemsediklerini ve temaslarından yüksek düzeyde memnun olduklarını göstermektedir. Çalışmada turistin temsili olarak kabul edilen yerleşik yabancıların, destinasyondaki kalış sürelerinin artmasının sosyal etkileşimleri üzerinde bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu bulgular, turist-yerel halk çatışma ve uyumsuzluklarının kalış süresinden bağımsız olarak kültürel farklılıklardan kaynaklandığı savını desteklemektedir. * Bu makale, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD’da yürütülmüş, “Turizm Destinasyonlarında Yerleşik Yabancı-Yerel Halk Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme” adlı doktora tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özgürel, G., & Avcıkurt, C. (2021). Turizm Destinasyonlarında Turistin Temsilcisi Olarak Yerleşik Yabancıların Yerel Halk ile Sosyal Etkileşimleri ve Sosyal Etkileşimde Kalış Süresinin Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 776–796. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/207
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri