Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Pamukçu Beldesi Oyunları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sultan Nazmiye Kılıç
Hasret Ulusoy
Cevdet Avcıkurt

Özet

Somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan ve geçmişi insanlık tarihi kadar eskilere dayanan yöresel halk oyunları hem kültürü besleyen hem de kültürden beslenen önemli bir olgudur. Bunun yanı sıra, halk oyunları toplum tarafından kabul gören ve kuşaktan kuşağa aktarımı sağlanan somut olmayan kültürel mirasın bir parçasıdır ve günümüzde halen Anadolu’nun birçok köşesinde yaşatılmaya devam etmektedir. Pamukçu Beldesi Oyunları da Balıkesir il envanterinde yer alan ve korunarak yaşatılması için uğraş verilen somut olmayan kültürel miras unsurlarından biridir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı Balıkesir ili Pamukçu Beldesi Oyunlarına dikkat çekerek farkındalığın arttırılmasına ve böylece gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır. Balıkesir Pamukçu yöresi halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında oyunu oynayan veya öğreten kişilerin görüşleri alınmış ve mevcut durum yansıtılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, görüşme tekniği ile Pamukçu Beldesi Oyunları hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir. Araştırmada, oyunun gelecek nesillere aktarımı konusunda hassas davranıldığı, oyunların devam ettirildiği ve geçmişten alınıp geleceğe taşınması gerektiği fikrinin paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.


**Bu çalışma, 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Muğla-Marmaris’te düzenlenen III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin yeniden düzenlenmesi ile oluşturulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kılıç, S. N., Ulusoy, H., & Avcıkurt, C. (2021). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Pamukçu Beldesi Oyunları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 524–541. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/431
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri